Porträttfotografering privatperson

Grundarvode 440 kr/timme (fotografering och/eller bildbehandling)

Minsta debitering: 1 timme

Helgtillägg: 25 % på timpris

Reseersättning: 18,50 kr/mil

På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt, 25 %.

 

I timpriset ingår all den tid uppdraget kräver, förberedelse, fotografering, urval, bildbehandling och

i förekommande fall restid, rekognosering av miljö, riggning, upp- och nedpackning. Priset inkluderar ej bildmaterial. Konsultation via telefon är kostnadsfritt.

Användningsrätt

I priset ingår rätten att fritt använda bilderna för privat bruk. För all annan användning, exempelvis publicering på Internet eller i redaktionella sammanhang, krävs fotografens samtycke samt namnangivelse.

Reproduktion, ändring, bearbetning, förvanskning eller digital lagring av bilderna får inte utföras utan fotografens tillstånd.

Lagar att känna till

Vid fotografering av privatpersoner gäller konsumentskyddslagstiftningens regler. Det innebär i korthet att konsumenten har ett utökat skydd som avtalspart. Det är fotografen som ytterst ansvarar för att kunden har tagit del av de villkor som ska gälla.

 

För att fotografen ska ha rätt att använda en beställd porträttbild krävs beställarens samtycke enligt upphovsrättslagen. Fotografen ska se till att skriftligen förbehålla sig rätten att använda bilderna i egen marknadsföring om så önskas.

Redaktionella och kommersiella uppdrag

Grundarvode: 490 kr/timme (fotografering och/eller bildbehandling)

Grundarvode privatpersoner och ideella föreningar: 440 kr/timme

Minsta debitering: 1 timme

Helgtillägg: 25 % på timpris

Reseersättning: 18,50 kr/mil

På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt, 25 %.

Fotografering

Innefattar all tid som hör till fotograferingen såsom riggning, nedpackning etc samt i förekommande fall restid, förberedelse- tid som kan innefatta planering, rekognosering etc.

Bildhantering

Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis färgbalans, kontrast, eventuell skärpning samt bildbehandling/retusch.

Användningsrätt redaktionella uppdrag

I priset ingår rätten att använda bilderna en gång i den tryckta tidningen eller tidskriften samt i motsvarande digitala webbutgåva.

Vid överenskommen utökad användning eller återanvändning: 50 % av det totala grundarvodet.

Användningsrätt kommersiella uppdrag

I priset ingår rätten att använda bilderna i Sverige inom två överenskomna användningsområden under ett år.

Vid samtidig publicering i tryck och på webben, vid överenskommen utökad användning eller återanvändning: 50 % av det totala grundarvodet.

Bröllopsfotografering

Detta är förslag på olika paketpriser. Tänk på att varje timme fotografering innebär ungefär lika många timmar bildbehandling. Glöm inte att reseersättning kan tillkomma, dock ej helgtillägg på dessa priser. Alla priser är exklusive moms.

Heldagspaket 8 timmar – 7900 kr

 • Planeringsmöte med testfotografering
 • Fotografering av förberedelser 2 timmar
 • Porträttfotografering ca 2 timmar
 • Fotografering av vigsel samt gratulationer 2 timmar
 • 2 timmars fotografering i festlokal
 • Minst 200 st högupplösta och bearbetade bilder usb-minne

Halvdagspaket A – 6 timmar – 5900 kr

 • Planeringsmöte med testfotografering
 • Fotografering av förberedelser 2 timmar
 • Porträttfotografering 2 timmar
 • Fotografering av vigsel samt gratulationer 2 timmar
 • Minst 100 st högupplösta och bearbetade bilder på skiva

Halvdagspaket B – 4 timmar – 3900 kr

 • Planeringsmöte med testfotografering
 • Porträttfotografering ca 2 timmar
 • Fotografering av vigsel samt gratulationer 2 timmar
 • Minst 50 bilder högupplösta och bearbetade på skiva

Bröllopsporträtt 2 timmar – 1900 kr

 • Planeringsmöte med testfotografering
 • Porträttfotografering 2 timmar
 • 20 bilder högupplösta och bearbetade på skiva

Arkivbilder

Nedanstående ersättningar avser engångspublicering enligt avtalat ändamål och omfattning.

Priserna är exklusive moms.

Redaktionell publicering

upplaga mindre bild halvsida helsida uppslag/omslag
5 000 480 550 700 1 000
50 000 650 700 1 100 1 750
500 000 800 950 1 500 2 250

Informationsbroschyrer, Kundtidningar, Böcker och Läromedel

upplaga mindre bild halvsida helsida uppslag/omslag
5 000 700 850 1 000 1 600
50 000 1 050 1 150 1 400 2 050
500 000 1 550 1 750 1 950 3 000

 

Vid utgivning av ny upplaga utgår ny publiceringsersättning relaterad till den nya upplagans storlek med 50 % prisavdrag på grundersättningen.

Reklambroschyrer, Kataloger, Årsredovisningar, Annonser

upplaga

5 000

mindre bild

1 150

halvsida

1 350

helsida

1 650

uppslag/omslag

2 250

50 000 1 600 1 800 2 250 3 000
500 000 2 500 3 000 3 500 4 500

 

Icke kommersiella beställare: 30% rabatt

Affischer, skyltar, utomhusreklam

upplaga A4 A3 50/70 70/100 <2 kvm <5 kvm stortavla
1 1 000 1 200 1 400 1 700 2 000 2 500 3 500
100 1 750 2 250 2 500 3 000 3 750 5 500 6 500
1 000 2 500 3 250 3 500 4 000 5 000 7 250 9 000

 

Icke kommersiella beställare: 30% rabatt

Förpackningar/Produkter/Kalendrar/Vykort

Priser enligt överenskommelse

Webbplatser

För publicering upp till 1 år

 

Redaktionellt: 500 kr

Kommersiellt: 1 000 kr

Webbannonser: 1 500 kr

 

För publicering på intranät: 20 % prisavdrag på ovanstående priser.

Villkor

Bokning

Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.

 

Användningsrätt

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/ slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. Om uppdragsgivaren lägger ner sin verksamhet, ställer in sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning.

Exklusiv användning

Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är en upplåtelse icke-exklusiv om inte annat uttryckligen överenskommits.

Fotografens egen användning

Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

Bildåtergivning

Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

Namnangivelse

Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.

Pris och betalningsvillkor

På angivna priser tillkommer moms med 25 %

När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).

Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

Otillåten användning

Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag.